Regulamin

§ 1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu materiałów szkoleniowych udostępnionych przez Organizatora poprzez stronę internetową www.szkolenia.obycie.pl [dalej: Strona Internetowa], na której znajduje się Platforma Szkoleniowa.
 2. Na mocy zawartej umowy Kupujący uzyskuje dostęp do Szkolenia na Platformie Szkoleniowej umieszczonej na Stronie Internetowej. Przedmiotem zawieranej umowy jest czasowy dostęp do szkolenia online lub do pakietu szkoleń online wraz z możliwością pobrania materiałów szkoleniowych w formie pdf.
 3. Poprzez dostęp do Szkolenia rozumie się utworzenie Konta umożliwiającego następnie odtworzenie Szkolenia przez Kupującego oraz pobranie materiałów szkoleniowych.
 4. Oferta sprzedaży szkoleń poprzez Platformę Szkoleniową kierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i do przedsiębiorców.
 5. Jeśli z treści Regulaminu wynika, że dane postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z konsumentem, postanowienia te nie mają zastosowania do pozostałych podmiotów.
 6. Dokonanie Rejestracji na Platformę Internetową i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu aplikacji WPIDEA, z której korzysta Strona Internetowa, znajdującego się na stronie: https://wpidea.pl/wp-content/uploads/2020/03/regulamin-serwisu-wpidea.pdf.
 7. Proces rejestracji, tworzenia konta, zamawiania, logowania i obsługi Platformy Szkoleniowej jest opisany w Instrukcja obsługi Platformy OBYCIE.PL.

§ 2
Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Organizator – Wojciech Sebastian Wocław WSW prowadzący działalność gospodarczą w Potępie przy ulicy Leśnej 14 (42-692) Potępa, NIP: 645 230 56 17, tel. 793 016 916, e-mail: kontakt@obycie.pl.
 3. Kupujący – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która wykupuje dostęp do Szkolenia za pośrednictwem Strony Internetowej.
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Dane – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 6. Szkolenie – jedno bądź wiele (Abonament) materiałów szkoleniowych w postaci nagrań video, audio, bądź formacie plików PDF zamieszczonych na stronie www.szkolenia.obycie.pl i szczegółowo opisanych na stronie www.obycie.pl, do których dostęp uzyskuje Kupujący poprzez zawarcie umowy i dokonanie zapłaty na Stronie Internetowej.
 7. Platforma Szkoleniowa – platforma szkoleniowa umieszczona na Stronie Internetowej korzystająca z aplikacji WPIDEA znajdująca się w systemem informatycznym umożliwiająca nabycie i korzystanie ze Szkoleń, która za pomocą Strony Internetowej umożliwia dostęp Kupującym do zakupu Szkolenia. Platforma dostępna jest przez Internet i działa  24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 8. Konto – indywidualne konto internetowe powstałe w wyniku rejestracji na Stronie Internetowej, które zakłada Kupujący celem umożliwienia zakupu Szkolenia. Podczas Rejestracji Kupujący winien założyć Konto podając następujące informacje: imię, aktywne konto e-mail, dane płatnika oraz dokonać akceptacji Regulaminu. Z każdego Konta może korzystać wyłącznie jeden Kupujący.
 9. Strona Internetowa – strona internetowa www.szkolenia.obycie.pl.
 10. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem, a Kupującym w przedmiocie zakupu Szkoleń.
 11. Abonament – odpłatny okres, w którym Kupujący ma okresowy dostęp do wielu Szkoleń szczegółowo opisany na stronie www.obycie.pl.

§ 3
Warunki techniczne

 1. Do korzystania z zawartości Strony Internetowej niezbędny jest komputer oraz stały dostęp do Internetu. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych takich jak Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari.
 2. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Szkoleń możliwa jest konieczność zainstalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze osobistym w postaci np. Adobe Flash Player, JavaScript, włączenie plików Cookies.
 3. Organizator nie odpowiada za przerwy w dostępie do Szkoleń, które wynikają z niespełnienia warunków technicznych przez Kupującego, a także spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, na które Organizator nie ma wpływu w tym w szczególności przerw w dostarczaniu Internetu, napraw, konserwacji, aktualizacji i rozbudowy aplikacji WPIDEA, z której korzysta Organizator.
 4. Korzystanie ze Szkolenia przez Kupującego wymaga każdorazowego połączenia się̨ z Platformą Szkoleniową oraz podania loginu i hasła przed każdorazowym zalogowaniem się̨.

§ 4
Umowa i warunki zakupu Szkolenia

 1. Umowa zawierana jest między Kupującym, a Organizatorem za pomocą Strony Internetowej.
 2. W celu złożenia zamówienia na Szkolenie Kupujący musi:
  a) Dokonać wyboru Szkolenia dostępnego na stronie: www.obycie.pl;
  b) Dokonać rejestracji/zalogowania poprzez wypełnienie formularza/wprowadzenie danych do logowania oraz naciśnięcie ikony „zapłać“;
  c) Dokonać opłaty zgodnie z informacjami zamieszczonymi w serwisie obsługującym płatność – tpay.
 3. Po zaksięgowaniu opłaty za Szkolenie Kupujący otrzymuje dostęp do Szkolenia.
 4. Ceny oraz szczegółowy opis Szkoleń podane na stronie www.obycie.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
 5. Złożenie przez Kupującego zamówienia oraz dokonanie zapłaty jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi Szkolenia oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 6. Realizacja zamówienia może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty przez operatora płatności.
 7. Przez realizację zamówienia rozumie się włączenie dostępu do wykupionego Szkolenia dla określonego Konta Kupującego. Kupujący po zalogowaniu się na swoje Konto ma dostęp do wykupionych Szkoleń on-line.
 8. Wykupione Szkolenie będzie aktywne przez okres wskazany w opisie Szkolenia od dnia przekazania Kupującemu informacji o zaksięgowaniu jego wpłaty, co umożliwi Kupującemu korzystanie w tym czasie ze Szkolenia przez Stronę Internetową.
 9. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie Internetowej. Dodatkowo Kupujący zobowiązuje się do korzystania z usług Organizatora z poszanowaniem praw i godności pozostałych użytkowników.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy i zablokowania możliwości komentowania przez Kupującego Szkolenia, jeżeli działa on wbrew zasadom niniejszego Regulaminu i dobrym obyczajom.

§ 5
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Organizatora należy zgłaszać, na adres e-mail: reklamacje@obycie.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę oraz siedzibę Kupującego;
  b) określenie przedmiotu reklamacji;
  c) tytuł Szkolenia i identyfikator transakcji płatniczej;
  d) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
  e) datę zawarcia Umowy;
  f) określenie żądania wysuwanego w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 4. Reklamacje dotyczące problemów z dokonaniem płatności należy kierować do operatora płatności – tpay (https://tpay.com/kontakt).

§ 6
Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie Kupujący wyrażają zgodę na umieszczenie swoich Danych w bazie Organizatora i na ich przetwarzanie dla celów realizacji Szkolenia, procesu reklamacji oraz w celach marketingowych i handlowych.
 2. Podanie Danych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Organizatora.
 3. Administratorem Danych w zakresie Szkolenia jest Organizator Szkolenia, a procesorem WPIDEA, Fakturownia, Freshmail, tpay, Elavon, PayU, Przelewy24, Google, Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube, Vimeo, Pinterest, z których korzysta Organizator celem wykonania usługi.
 4. Dane są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Organizator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania i żądania ich usunięcia. Wszelkie kwestie szczegółowe odnośnie ochrony danych osobowych, sposobu ich przetwarzania oraz polityka plików cookies zostały uregulowane w Polityce Prywatności zamieszczonej na Stronie Internetowej: www.obycie.pl oraz Stronie Internetowej.
 6. Kupujący dodając komentarze przy materiałach udostępnionych przez Organizatora, a utrwalanych za pośrednictwem zdjęć, bądź video wyraża jednocześnie bezpłatną, nieodwołalną i nieterminową zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie jego danych osobowych, w tym również wizerunku.

§ 7
Prawo autorskie

 1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Kupującym przez Organizatora są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną Organizatora i jako takie są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora. Zakazane jest pobieranie Szkoleń i udostępnianie Konta innym osobom.
 2. Organizator informuje Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Szkolenia przez Kupującego bez zgody Organizatora stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Organizatorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Zakup szkolenia nie jest jednoznaczny z otrzymaniem jakichkolwiek praw autorskich do Szkoleń, czy też oprogramowania znajdującego się na Platformie Szkoleniowej.

§ 8
Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.

§ 9
Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy

 1. Umowa rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki Szkolenie zostało udostępnione Kupującemu przez Organizatora.
 2. Konsument, który zawarł z Organizatorem Szkoleń umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Za rozpoczęcie świadczenia usług przez Organizatora uznaje się moment pierwszego korzystania ze Szkolenia po uiszczeniu opłaty.
 5. Poprzez założenie Konta i dokonanie opłaty Kupujący będący Konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi (Szkolenie).
 6. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. w formie e-mail przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Organizator Szkoleń zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator Szkoleń został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Kupujący ma prawo do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. Usunięcie Konta w trakcie świadczenia usług jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Organizatora.
 3. Rozwiązywanie sporów pomiędzy Organizatorem, a Konsumentem na drodze pozasądowego rozwiązania sporów możliwe jest poprzez skorzystanie z platformy ODR ― Online Dispute Resolution  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2020 roku
 6. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wejścia w życie tych zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Instrukcja obsługi Platformy OBYCIE.PL

Regulamin
Polityka prywatności

Platforma OBYCIE.PL jest własnością firmy Wojciech Sebastian Wocław WSW, ul. Leśna 14, 42-693 Potępa, NIP 645-230-56-17.